Vissza
0 Kosár
Nincs termék a bevásárlókosárban.
Keresés
Filters
Preferenciák

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI és adatkezelési TÁJÉKOZTATÓ

Az adatszolgáltatás önkéntes.                                                                                                                                            

 

A jelen tájékoztató célja, hogy az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan tömör, átlátható és érthető tájékoztatást adjon, világosan és közérthetően megfogalmazva.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (GDPR) alapján a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. az alábbi tájékoztatást adja.

A GDPR értelmében „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének megnevezése, elérhetőségei:

Név:

Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (röviden: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.)

Székhely:

1143 Budapest, Ilka u. 31.

Postacím:

1391 Budapest, Pf.: 204.

Képviselő:

Tőczik Zsolt ügyvezető igazgató

Telefon:

+36 1 237-6900

Fax:

+36 1 339-4791

E-mail:

webshoprendeles@kello.hu

Honlap:

http://webshop.kello.hu

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. képviselője adatkezelési kérdésekben az alábbiak szerint megnevezett adatvédelmi tisztviselő.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Név:

Rigó István

Székhely:

1143 Budapest, Ilka u. 31.

Postacím:

1391 Budapest, Pf.: 204.

Telefon:

+36 1 237-6900

E-mail:

adatvedelem@kello.hu

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KELLO) számára kiemelt cél egyben elkötelezettség ügyfeleink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok védelme. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljeskörűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A webshop.kello.hu portál a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz és az adatkezelés- és védelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

Jelen Tájékoztató tartalmazza azon elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos gyakorlatunkat, melynek során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat. Amennyiben a Tájékoztató tartalmával, értelmezésével, az abban foglaltak alkalmazásával kérdés merülne fel, úgy kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős adatvédelmi tisztviselővel az alábbi e-mail címen: adatvedelem@kello.hu. Ügyfeleink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

I. Adatkezelés elvei

Az adatkezelést a KELLO oly módon végzi, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát. Ennek megfelelően minden szükséges védelmi intézkedést megtett és megtesz annak érdekében, hogy az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása ne következzen/következhessen be.

II. Célok és alkalmazási gyakorlat

1. Az adatkezelés célja: a KELLO, mint a webshop.kello.hu oldal üzemeltetője által az ügyfélnek kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása piackutatás céljából, továbbá statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az ügyfelek jogainak védelme.

2. Amikor ügyfeleink a webshop.kello.hu oldalon tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Bizonyos esetekben azonban a KELLO által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a látogatók bizonyos személyes adatainak (például nevének, postacímének vagy e-mail címének) megadása, illetve ismerete.

3. A webshop.kello.hu oldalon az ügyfél által megadott adatok kezelésének célja elsősorban a webshopban leadott megrendelések teljesítése, a megrendelt termékek kiszállítása, szavatossági és egyéb jogi igények kezelése, a vevővel való kapcsolattartás, melynek érdekében a IV. fejezetben rögzített személyes adatokat kezeli. A webshop által kínált szolgáltatás (regisztráció, rendelés leadása) igénybe vételéhez ezen adatok megadása szükséges, ezért előfordulhat, hogy ha valaki nem adja meg személyes adatait, akkor nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött ezen szolgáltatást igénybe venni, tekintettel arra, hogy vannak olyan adatelemek, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció vagy a rendelés leadása sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához, illetve a rendelés leadásának sikertelenségéhez vezethet. Ezen elemek a szükséges adatelemek.

Regisztráció – a pedagógusigazolványhoz kapcsolódó kedvezmény igénybevételének kivételével - nem szükséges a rendelés leadásához, de megkönnyíti a korábban leadott rendelések beazonosítását és a jövőbeni rendelések leadását. A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, jelszó.

Személyes adatok megadása szükséges a rendelés leadása és annak teljesítése érdekében. A szükséges adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Jelen Tájékoztató az ügyfelek által a KELLO rendelkezésére bocsátott személyes adatainak kezelésével és védelmével kapcsolatos.

4. Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat a KELLO nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, a KELLO ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén teszi meg. Az ügyfeleink által a KELLO rendelkezésére bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás vagy jogszabályon alapuló kötelezettség hiányában a KELLO semmilyen körülmények között nem adja tovább harmadik fél számára.

5. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a KELLO-t, - jogszabályi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

6. Amennyiben ügyfeleink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát - mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

7. A KELLO ügyfelei számára – amennyiben a KELLO ilyen szolgáltatás bevezetése mellett dönt - üzletszerzési célú üzenetet, hírlevelet csak az érintettek előzetes hozzájárulását követően küld el, és mindig biztosítja az effajta kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét. Azok az érintettek, akik az oldalainkon kínált hírlevél-szolgáltatás megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy a továbbiakban nem kívánnak hírlevelet kapni, egy e-mail üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét. Az e-mail címet ugyanazon a weboldalon találhatják meg, amely oldalon az adott szolgáltatást megrendelték.

8. A webshop.kello.hu oldalra látogató regisztrált és nem regisztrált ügyfelek IP címét a KELLO egyfelől elemzési/statisztikai célokra, másfelől szolgáltatásai minőségének javításához, fejlesztéséhez használja fel, harmadik fél számára a látogatottsági adatok összesítéséhez szolgáltatja ki.

III. Adatkezelés jogalapja

 1. Regisztráció

A webshop.kello.hu weboldal használatához a legtöbb esetben nem szükséges a regisztráció. A regisztráció önkéntes, mely a weboldal használatát könnyíti meg és elkerülhető vele az, hogy azon szolgáltatások ismételt igénybevételekor, melyhez bizonyos személyes adatok kezelésére van szükség, a korábban megadott adatokat ismételten meg kelljen adni. A pedagógusigazolvánnyal rendelkező ügyfelek számára - amennyiben a vonatkozó kedvezményt igénybe kívánják venni a rendelések során – a regisztráció szükséges.

Amennyiben az érintett felhasználó igénybe veszi a regisztrációt, a regisztráció alapján történő adatkezelés jogalapja a felhasználó GDPR 6. cikk 1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.
 1. Megrendelés teljesítése

A megrendelések – regisztrációval, vagy regisztráció nélkül történő - leadásával és annak visszaigazolásával szerződés jön létre az ügyfél és a KELLO között. A megrendelés teljesítéséhez (beleértve a regisztrációval rendelkező ügyfél vonatkozásában a megrendelést megelőzően a felhasználói kosárhoz kapcsolódó adatkezelést is), azzal kapcsolatban az ügyféllel való kapcsolattartáshoz, a kiszállításhoz, a megrendelésből fakadó esetleges jogi igények érvényesíthetőségéhez szükséges személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pontja szerint az ügyféllel, mint érintettel kötött szerződés teljesítése, illetve az a tény, hogy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az ügyfél, mint érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 1. Tájékoztatók, címzett tartalom eljuttatása az ügyfeleknek (mely nem minősül közvetlen üzletszerzési célú megkeresésnek)

Egyes esetekben az ügyfelek számára tájékoztató anyagok (pl. regisztráció visszaigazolása, megváltozott szerződési feltételekről szóló értesítés) kiküldésére kerülhet sor, ezen tartalmak kiküldése során megvalósuló adatkezelés jogalapja az ügyféllel kötött szerződésekhez kapcsolódó tájékoztatások esetén a GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pontja szerint az ügyféllel, mint érintettel kötött szerződés teljesítése, illetve az a tény, hogy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az ügyfél, mint érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Egyes esetekben értesítések kiküldésére jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor (pl. megrendelés visszaigazolása), ilyen esetben az adatkezelés további jogalapját jelenti a GDPR 6 cikk 1) bekezdésnek c) pontja (az adatkezelés a KELLO-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges).

 1. Közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, piackutatás

Közvetlen üzletszerzési vagy piackutatási célú adatkezelésre akkor kerül sor, ha ahhoz az ügyfél, mint érintett előzetesen hozzájárult. Az adatkezelés jogalapja ezen esetekben a GDPR 6.cikk 1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes ügyfél hozzájárulás.

 1. Statisztika, informatikai rendszer technikai fejlesztése, az ügyfelek jogainak védelme

A KELLO az ügyfél által megadott személyes adatokat statisztikai célokból, az ügyfelek jogainak védelme érdekében, valamint technikai fejlesztések és mindezeken keresztül a szolgáltatás magas színvonalon történő nyújtása érdekében kezel, mely a KELLO, mint adatkezelő valamint harmadik személyek (további felhasználók) jogos érdekét képezi. Az ilyen jellegű adatkezelés jogalapja a GDPR. 6. cikk 1) bekezdés f) pontja szerint a KELLO vagy harmadik fél jogos érdeke.

 1. Jogszabályon alapuló, illetve közérdekű feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés

Különböző jogszabályok olyan előírásokat tartalmaznak, melyek alapján a KELLO köteles bizonyos személyes adatokat kezelni. Az adó- számviteli jogszabályok pl. meghatározott ideig bizonylat-őrzési kötelezettséget írnak elő. Ilyen esetekben az adatkezelés jogalapja a KELLO-t terhelő jogi kötelezettség a GDPR 6.cikk 1) bekezdés c) pontja alapján. A IV. pontban meghatározott adatok a webshopban történő fizetéseket érintő jogszabályok (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 Irányelve (PSD2 Irányelv), valamint a Bizottság (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló rendelete (SCAr) alapján fennálló tranzakció-alapó kockázatelemzés alóli mentesülés érdekében szükségesek.

 1. Szolgáltatás nyújtásához technikailag szükséges adatkezelés

A webshop.kello.hu oldalra látogató regisztrált és nem regisztrált ügyfelek IP címét a KELLO egyfelől elemzési/statisztikai célokra, másfelől szolgáltatásai minőségének javításához, fejlesztéséhez használja fel. Szolgáltatásaink minőségének folyamatos, magas szinten tartása érdekében a weboldalon cookie-kat használunk, annak érdekében, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

 1. Hírlevélküldés

A KELLO a hírlevélre feliratkozott felhasználó számára a webshop.kello.hu oldalon megtalálható termékekről, kedvezményekről hírlevél útján ad folyamatos tájékoztatást. A hírlevél-szolgáltatásra a felhasználó a webshop.kello.hu weboldalon önállóan tud fel- és leiratkozni. A hírlevél tartalmazza a leiratkozást segítő linket is. Hírlevél küldése esetén a felhasználó egyedi azonosítására az e-mail cím szolgál. Az adatkezelés célja e-mail-hírlevél küldése a felhasználó részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről, kedvezményekről. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.)

IV. A kezelendő adatok meghatározása

A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, jelszó.

A rendelés leadása és annak teljesítése, illetve a webshopban történő fizetések lebonyolítása érdekében a szükséges adatok köre: név, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

A pedagógusigazolvánnyal rendelkező ügyfelek tekintetében – a kedvezmények igénybevételéhez (a fentieken kívül) - a következő adatok megadása is szükséges: feladatellátási hely azonosítója, pedagógusigazolvány száma, webshop kód.

A hírlevél-szolgáltatás keretében kezelendő adat: e-mail cím.

V. Az adatkezelés időtartama

A megrendelés teljesítéséhez szükséges, illetve szavatossági vagy egyéb jogi igények érvényesítése céljából kezelt személyes adatok tekintetében a KELLO a szerződés teljesítésétől számított 8 évig kezeli az adatokat. Egyes jogszabályok kötelezettségeket állapítanak meg bizonyos adatok és dokumentumok őrzésére vonatkozóan, melyek személyes adatokat is tartalmazhatnak (pl. adó- és számviteli jogszabályok). Azon adatkezelések esetében, melyhez a KELLO az ügyfél hozzájárulását kéri, az adatkezelés időtartama az ügyfél és a KELLO között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama, vagy az az időtartam, amíg az ügyfél a hozzájárulását vissza nem vonja. Amennyiben a regisztrációt követően az ügyfél 2 naptári évig nem él a regisztrációval történő rendelés leadás lehetőségével, az adatkezelés időtartama a regisztrációt követő 2 naptári év lejáratának napjáig tart, ezt követően az adatkezelő a regisztráció során megadott adatokat haladéktalanul törli. Az adatkezelés az ügyfél általi regisztrációval, illetve rendelés leadásával veszi kezdetét. Az ügyfél által önkéntesen magadott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a regisztráció visszautasítása, a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése esetén, kivéve, amennyiben az adatkezelés más célból és jogalapon valósul meg (pl. jogszabályi kötelezettség). Haladéktalanul törlésre kerülnek az ügyfél adatai abban az esetben is, amennyiben az ügyfél az adatkezelésre vonatkozó nyilatkozatát visszavonja kivéve, amennyiben az adatok további kezelése más célból és jogalapon valósul meg (pl. jogi kötelezettség teljesítése, jogi igények érvényesítése, kutatási, statisztikai célú adatkezelés). A hírlevél-szolgáltatás keretében az adatkezelés időtartama a hírlevélre történő feliratkozástól a hírlevélről történő leiratkozásig tart. Az adatok törlésével az adatkezelés véget ér.

VI. Az adatok továbbításának ténye és címzettjei

A KELLO az ügyfél által a webshop.kello.hu oldalon a rendelés leadásánál megadott adatokat - név, cím, e-mail cím, telefonszám - átadja a KELLO-val megbízási jogviszonyban álló személyeknek, a KELLO, mint a webshop.kello.hu oldal üzemeltetője által az ügyfélnek kínált, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése céljából.

VII. Kiegészítő tájékoztatás a piackutatási, illetve közvetlen üzletszerzési célból végzett adatkezelésről

A KELLO tájékoztatja az ezen tevékenységhez hozzájáruló ügyfeleket, hogy

(1) az adatszolgáltatás önkéntes,

(2) az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes, jelen Tájékoztatóban foglaltak szerinti tájékoztatáson alapuló hozzájárulása,

(3) az adatkezelés időtartama az az időtartam, amíg az érintett az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását vissza nem vonja,

(4) az érintettek adatait csak a KELLO munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátásához szükséges mértékben.

VIII. Az Ön, mint érintett jogai

 1. A GDPR 15. cikke alapján kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

(1)   Az érintett jogosult arra, hogy a KELLO-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)     az adatkezelés céljai;

b)     az érintett személyes adatok kategóriái;

c)     azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)     adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)     az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a KELLO-tól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)      a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)     ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)     az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is (GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdés), valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 1. A GDPR 16. cikke alapján Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. A GDPR 17. cikke alapján Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adat törlését kérni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)     a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)     visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)     tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy a KELLO (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d)     a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)     a személyes adatokat a KELLO-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)      a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával (GDPR 8. cikk (1) bekezdés) kapcsolatosan került sor.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a KELLO nem köteles törölni a személyes adatokat arra irányuló kérelem ellenére sem, ha az adatkezelés szükséges:

a)       a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)      a személyes adatok kezelését előíró valamely jog szerinti kötelezettség teljesítésének való megfelelés, illetve a közérdekből vagy a KELLO-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,

c)       a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,

d)      a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy

e)      jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 1. A GDPR 18. cikke alapján Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)     Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a KELLO ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)     az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)     a KELLO-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)     Ön tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy a KELLO (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a KELLO jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen Önt tájékoztatjuk.

 1. A GDPR 20. cikke alapján Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára azaz, Ön által a KELLO rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a KELLO akadályozná, ha az Ön hozzájárulásán alapul az adatkezelés és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 1. A GDPR 21. cikke alapján Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

Ha a személyes adatok kezelése közérdekű feladaton vagy a KELLO vagy harmadik személy jogos érdekén alapul, a KELLO az adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Ön, mint érintett érdekeivel és jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, ez esetben a személyes adatokat üzletszerzési célra a továbbiakban nem kezeljük. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy amennyiben az adatkezelés más jogalapon folytatható, más célból és az annak megfelelő más jogalapon ezen adatok továbbra is kezelésre kerülhetnek.

 1. A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján Ön jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

 1. Az Ön jogorvoslati joga bíróság előtt az Infotv. 22. §-a alapján

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a KELLO ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

IX. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz lehetősége

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:                 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

postacím:      1363 Budapest, Pf.: 9.

e-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:          +36 (1) 391-1400

fax.:                 +36 (1) 391-1410

honlap:          www.naih.hu